Szexológus képzés

 
Etikai Kódex
Etikai Kódex


SZEXOLÓGIAI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG EGYESÜLETE
ETIKAI KÓDEX

 

 

BEVEZETÉS

1, A Szexológiai Tudományos Társaság Egyesülete (továbbiakban SZTTE) Etikai Kódexének (továbbiakban EK) hatálya kiterjed a SZTTE minden tagjára, így a kiképző szexuálterapeutákra, a szexuálterapeutákra, és a képzésben résztvevő jelöltekre (az EK szövegezésében a továbbiakban összefoglalóan: szexuálterapeuta) egyaránt. Az EK „nem törvény, nem jogi norma, hanem egy önszabályozó eszköz, melyet nevezettek a SZTTE-be való belépésükkor magukra nézve érvényesnek tekintenek.

2, Az EK rendelkezései a SZTTE-be való Belépési Nyilatkozat elküldésének pillanatától vonatkozik a nyilatkozóra, valamint a szexuálterapeuta képzésbe bevont jelöltre is. A képzést tartók felelőssége a képzésben résztvevők figyelmét felhívni a rájuk is vonatkozó etikai szabályokra és azok betartására.


MEGÁLLAPÍTÁSOK

1, A terápia a páciens bejelentkezésétől az utolsó utánkövető találkozásig tart.

2, Amennyiben a szexuálterapeuta úgy érzi, hogy páciense már képes kezelni a problémáit vagy nem lát esélyt további javulásra, köteles tájékoztatni páciensét a terápia eredményéről és a további találkozások szakmai szükségtelenségéről.

3, A szexuálterapeuta etikai felelősséggel tartozik pácienseik, munkatársaik valamint a szexuálterápiás képzésekben résztvevő jelöltek felé.

4, A szexuálterapeuta terápiás tevékenysége során minden esetben páciensei érdekeit képviseli. Minden esetben legjobb szakmai tudása szerint jár el, tevékenységét társadalmi felelőssége tudatában végzi.

5, A szexuálterapeuta szakmai munkája megkezdése előtt köteles szóban vagy írásban teljes körű tájékoztatást adni a közös munka céljáról, a találkozások gyakoriságáról és időtartamáról valamint a neki járó díjazás mértékéről. Az ebben meghatározottaktól való eltérés csak közös megegyezés alapján lehetséges.

6, A szexuálterapeuta elsődleges célja, hogy páciense problémáját megoldja, annak közérzetében és kapcsolatrendszeri minőségében pozitív változásokat érjen el. Több személy esetében törekszik arra, hogy az őt felkereső pár a lehető legoptimálisabb módon találjon megoldást problémáira.

7, A szexuálterapeuta a munkáját, kizárólag szexuálterápiás végzettsége kompetencia-határáig végzi. Feljogosítottsági körén kívüli páciens jelentkezésekor, segít, a megfelelő végzettségű és képzettségű szakember felé történő átirányításban.


TITOKTARTÁS

1, A szexuálterapeutát teljes titoktartás övezi.

2, A terápia során megszerzett információkat csak indokolt esetben és kizárólag a páciens írásos beleegyezésével használhatja fel akár szakmai akár nyilvános fórumokon.

3, Az esetleges képi vagy hangi rögzítés csak a páciens előzetes engedélyével történhet azzal a fenntartással, hogy döntését bármikor visszavonhatja.

4, A szexuálterapeuta esetmegbeszélésen vagy szupervízión kizárólag teljes beazonosíthatatlansággal közölhet információt a résztvevőkkel, akár verbális akár képi akár hangi formában.

5, Amennyiben a páciens szóban vagy írásban lezárja a terápiát vagy nem jelentkezik többé a terápia lezártnak tekinthető, de a szexuálterapeuta titoktartási kötelezettsége továbbra is fenn áll.

6, Amennyiben a páciens (titokgazda) panasza alapján a SZTTE Etikai Bizottsága előtt eljárás indul, az Etikai Bizottság, illetve fellebbviteli fórumai előtt a szexuálterapeuta - a panasz megfelelő kivizsgálása érdekében -, mentesül a titoktartási kötelezettsége alól. Erről a mentességről a panaszt benyújtót tájékoztatni kell.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK


1, A terápia díja a páciens és a szexuálterapeuta közötti megállapodás alapján meghatározott összeg.

2, A szexuálterapeuta igyekszik elkerülni a pártosság látszatát még akkor is, ha saját erkölcsi normáinak teljes egészében ellentmond valamelyik fél viselkedése. A külön történő beszélgetésekbe vagy elvégzendő feladatok eredményeibe nem avatja be a másik felet csak akkor, ha azt, a páciens kifejezetten kéri.

3, A kezelésbe nem önként résztvevő személy esetében a szexuálterapeuta mindent elkövet, hogy a terápiában résztvevők közötti érdekellentétet feloldja és elősegítse a megfelelő kommunikációt.

4, A szexuálterapeuta a terápia vagy a képzés során létrejött személyes kapcsolatait nem használhatja fel semmilyen előny szerzésére, üzleti érdekek kiaknázására valamint szexuális kapcsolatteremtésre.

5, A szexuálterapeuta vállalja annak felelősségét, hogy amennyiben tudomására jut, hogy más szexuálterapeuta feltételezhetően etikai szabályt sértett, sért vagy kinyilvánítottan sérteni készül, vagy mást ilyen cselekedetre szólít fel, elsőként a vétkesnek tekintett felet tájékoztatja, majd a SZTTE Etikai Bizottságát értesíti. A visszajelzésre és az értesítésre is az etikai szabályok mérvadók, a páciensek irányában kötelező titoktartás ésszerű figyelembevételével. 


• Letölthető dokumentumok:

Etikai Kodex

 

Szervezetünk tagjai
 
Szakmai partnereink
(C) Copyright
Szexológiai Tudományos Társaság
2024